Any questions ?

Phone 202 303 405

$ 0
Wybierz metodę płatności

Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku, Szanowna Użytkowniczko,

Fundacja Dla Gigantów jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest działanie na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Realizując naszą misję zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, darczyńców, pracowników, wolontariuszy.

Chcemy zapoznać Cię z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby dać Ci pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy z Fundacją.

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).


RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń w tym naszej Fundacji. Poza RODO w polskim porządku prawnym obowiązuje też ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), która doprecyzowuje niektóre z zasad ochrony danych osobowych.


W poniższej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z naszych usług.

Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, stan zdrowia, stan cywilny itd.

Co oznacza przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność polegająca na zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywaniu lub łączeniu, ograniczaniu, usuwaniu lub niszczeniu tych danych.

Administratorzy danych osobowych – czyli kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dla Gigantów, z siedzibą przy ul. Leopolda Staffa 40/2, 01-884 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000993418.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych – czyli po co zbieramy dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W działalności Fundacji występują:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub realizacji umowy, której jesteś stroną. Umowa w naszym przypadku to umowy z pracownikami, współpracownikami i wolontariuszami. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić możliwości działania, a Ty nie mogłabyś / mógłbyś korzystać z naszej pomocy.
 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację dla Gigantów. Ta podstawa przetwarzania dotyczy  realizacji celów Fundacji takich jak np. propagowanie w społeczeństwie naszej misji oraz pozyskiwania funduszy na ich realizację; zapewnianie bezpieczeństwa podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację; przekazywanie danych osobowych innym podmiotom w ramach administracji wewnętrznej (np. serwery poczty) oraz zgłaszanie odpowiednim organom potencjalnych przestępstw.
 • Twoja dobrowolna zgoda.  Korzystanie z wsparcia Fundacji nie jest możliwe bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.

Zasady przetwarzania danych – czyli jak przetwarzamy dane osobowe?

Fundacja dla Gigantów będzie przetwarzała Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.


Twoje dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane osobowe zostaną usunięte z baz elektronicznych Fundacji lub zniszczone, jeśli są w formie papierowej.


Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

Przekazywanie danych osobowych – czyli czy udostępniamy komuś Twoje dane?

Twoje dane osobowe możemy  przekazywać podmiotom zewnętrznym, takim jak:

 • instytucje państwowe i samorządowe uprawnione do ich żądania na podstawie przepisów prawa,
 • grantodawcy – zgodnie z  zapisami umowy na realizację projektu,
 • podwykonawcy usług i dostaw na rzecz Fundacji.

Jeśli dane są przekazywane innym odbiorcom to dbamy o to aby zakres przekazywanych danych był minimalny.


W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Szczególnie kontrolujemy naszych podwykonawców i zawieramy stosowne umowy w tym zakresie.


Dane osobowe nie będą udostępniane poza granice Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego – czyli co mogę zrobić z moimi danymi?

Zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dziecka, poniższe uprawnienia wykonuje rodzic lub opiekun prawny.

Masz prawo do:

 • wycofania zgody, którą udzieliłeś Fundacji na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie było okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Uprawnienia powyższe przysługują Ci także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Pamiętaj, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądanie ograniczenia zakresu przetwarzania danych lub ich usunięcia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej.

Dane osobowe dzieci

Dane osobowe dzieci przetwarzamy za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych. Dotyczy to wydarzeń dedykowanych opiekunom osób z niepełnosprawnościami, podczas których Fundacja oferuje opiekę asystentów dla podopiecznych uczestników.

Jeśli nadal mam pytania?

Pod adresem e-mail: kontakt@fundacjadlagigantow.org możesz zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.